On-Site Đánh giá đảm bảo chất lượng tại chỗ

Đánh giá nhà cung ứng hoặc nhà máy

Đánh giá nhà máy là hiệu quả nhất ngay từ đầu trước khi một nơi sản xuất được chọn. Đề cập đến một khuôn khổ chung c

Đánh giá xã hội

Phần lớn các công ty phương Tây đang mở rộng cơ sở sản xuất và tìm nguồn cung ứng của họ ở các nước châu Á do s